سه سال زندان، مجازات مدیری که میلیاردها تومان قطعات کامپیوتر

سه سال زندان، مجازات مدیری که میلیاردها تومان قطعات کامپیوتر سرقت کرده بود

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.