تامین مالی مگاپروژه «سیرنگ» بر سکوی اینوستوران قرار گرفت

تامین مالی مگاپروژه «سیرنگ» بر سکوی اینوستوران قرار گرفت

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.