کارشناسان در دومین رویداد سخن درباره نحوه برخورد با هوش

کارشناسان در دومین رویداد سخن درباره نحوه برخورد با هوش مصنوعی هشدار دادند

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.